Skip to main content

You are here

BLF Cymru

Mae gennym dîm arbenigol yng Nghymru a’r Alban sy’n gweithio i bawb y mae cyflwr yr ysgyfaint yn effeithio arnynt, ar draws y cenhedloedd. 

Scottish parliment building

Download our lung health information in the Welsh language / Lawrlwythwch ein gwybodaeth am iechyd yr ysgyfaint yn Gymraeg.

Mae rhai o feddygon anadlu gorau’r byd i’w cael yma yng Nghymru a’r Alban. Y gwledydd hyn sy’n aml yn arwain y ffordd gyda mentrau iechyd y cyhoedd, fel gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus.  

Mae cyfradd clefyd yr ysgyfaint ymysg yr uchaf yn y byd yma. Hanes diwydiannol, a lefelau ysmygu uchel sydd i gyfrif am hyn. Dyma ble rydym ni’n helpu. 

Beth ydym ni’n ei wneud

 • Rydym yn cefnogi pobl sydd â chlefyd ar eu hysgyfaint, eu teuluoedd a’u gofalwyr. ​
 • Rydym yn codi ymwybyddiaeth o glefyd yr ysgyfaint, yn lleol ac yn genedlaethol. 
 • Rydym ni’n ymgyrchu i ofalu bod clefyd yr ysgyfaint yn flaenoriaeth genedlaethol. 
 • Rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill, fel grwpiau gwirfoddol, y GIG, Senedd yr Alban a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, i wella gwasanaethau ar draws y cenhedloedd. 

 

Ein dylanwad

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym ni wedi cyflawni cymaint er budd iechyd yr ysgyfaint.

 • Gwahardd ysmygu mewn llefydd cyhoeddus, sy’n amddiffyn plant rhag mwg ail law 
 • Gwella gwasanaethau ocsigen, fel bod ocsigen ar gael yn haws i bobl y mae arnynt ei angen 
 • Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer rhaglenni adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint 
 • Triniaethau newydd a mwy o sylw i glefydau interstitaidd yr ysgyfaint, fel Ffibrosis Idiopathig yr Ysgyfaint  
 • Cyfrannu at ddatblygu Cynllun Cyflawni Iechyd yr Ysgyfaint yng Nghymru 
 • Gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol i ffurfio Tasglu ar gyfer Iechyd yr Ysgyfaint yn yr Alban 
 • Llunio rhaglen hunan reoli i bobl sydd â ffurf gymedrol ar glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) yng Nghymru  
 • Ymestyn grwpiau canu’n iach i’r ysgyfaint ar draws y cenhedloedd 

 

Dyfyniad gan Joseph a llun

Joseph Carter

Joseph Carter yw Pennaeth y Cenhedloedd Datganoledig

"Mae cyflyrau’r ysgyfaint yn effeithio ar gymaint o bobl, ond eto nid yw’r wybodaeth amdanynt na’r diagnosis ohonynt yn dda iawn. Mae’r British Lung Foundation yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol, gweithwyr sifil a gwleidyddion i sicrhau bod pobl sydd â chyflwr ar eu hysgyfaint, a’u teuluoedd, yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.”

 

 

Cysylltwch

Yr Alban

Gallwch gysylltu â’n swyddfa yn yr Alban drwy ffonio 0141 248 0050

Ysgrifennwch at y British Lung Foundation, Suite 103-104, Baltic Chambers, 50 Wellington Street, Glasgow, G2 6HJ

Twitter @BLFScotland

Cymru

Gallwch gysylltu â’n swyddfa yng Nghymru drwy ffonio 0300 030 555

Ysgrifennwch at y British Lung Foundation, Tŷ Regus, Falcon Drive, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 4RU

Twitter @BLFWales